Privacy Statement

Privacy Statement Ja-ZOO, Jouw Zaken Op Orde

Dit is het privacy statement van L.J. Keuper h.o.d.n. Ja-ZOO, Jouw Zaken Op Orde, hierna: Ja-ZOO. Ja-ZOO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54561795 en is gevestigd aan Lakenvelderstraat 19 (3573SG) te Utrecht. In dit document wordt uitgelegd hoe Ja-ZOO omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Ja-ZOO de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikmaakt van de diensten van Ja-ZOO, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Ja-ZOO, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.Categorieën persoonsgegevens

Ja-ZOO verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

- Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;

- Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;

- Financiële gegevens;

- Account- en/of inloggegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;

- Personeelsgegevens indien noodzakelijk;

- Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.


Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Ja-ZOO verwerkt worden, hebben ten doel om:

- contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

- haar diensten te kunnen uitvoeren;

- haar dienstverlening te verbeteren;

- betalingen te kunnen verrichten;

- wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;

- marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

- nieuwsbrieven te kunnen versturen;

- met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is.


Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Ja-ZOO worden persoonsgegevens verwerkt. Ja-ZOO verwerkt uitsluitend gegevens die Ja-ZOO noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Ja-ZOO bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.ja-zoo.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Ja-ZOO biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.


Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.


Bewaartermijn

De door Ja-ZOO verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.


Verwerking door derden

Ja-ZOO deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Ja-ZOO kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

- De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contactgegevens en financiële gegevens.

- De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

- Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

- Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

- Ingeschakelde derden c.q. freelancers, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.Beveiliging van Persoonsgegevens

Ja-ZOO neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.


Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Ja-ZOO behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Ja-ZOO aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Ja-ZOO voor zover deze niet aan derden toebehoren.Cookieverklaring

Ja-ZOO maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Ja-ZOO mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Ja-ZOO raadt u aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check-in mogelijkheid.

De cookies die Ja-ZOO gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer waardoor geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat de website van Ja-ZOO optimaal bekeken kan worden en de website bereikbaar blijft (load-balancing). Tevens zullen ook cookies geplaatst worden die voorkomen dat andere cookies geplaatst mogen worden (no-follow).

Met uw toestemming plaatst Ja-ZOO ''tracking cookies'' op uw computer. Deze cookies gebruikt Ja-ZOO om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, en wordt alleen gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van Ja-ZOO worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat Ja-ZOO informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Ja-ZOO houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.


Gebruik social media

Ja-ZOO maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Ja-ZOO u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

E-mail nieuwsbrief en andere marketing-mails

U kunt zich via de website registreren voor een nieuwsbrief en/of voor andere commerciële aanbiedingen. Wanneer u zich registreert, dan vraagt Ja-ZOO toestemming om uw e-mailadres te verwerken met als doel uw marketing e-mails te sturen met daarin de meest recente informatie over producten en diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt alleen marketing e-mails wanneer u daartoe toestemming heeft gegeven.

Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat Ja-ZOO de inhoud van marketing e-mails kan personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van een eventueel gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd.

Uw toestemming voor het verzenden van marketing e-mails kunt u op elk gewenst moment intrekken door te klikken op “Uitschrijven” onderin de marketing e-mail. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.


Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ja-ZOO kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ja-ZOO raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

- Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

- Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

- Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

- Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Ja-ZOO.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Ja-ZOO, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan Ja-ZOO ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.

- Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Ja-ZOO staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Ja-ZOO met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via loeskeuper@ja-zoo.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Ja-ZOO u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Ja-ZOO zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Wijzigingen Privacy Statement

Ja-ZOO kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Ja-ZOO reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt Ja-ZOO u per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 30 mei 2022.